Visitkortopbjælke
Opdateringer 2015

Opdateringer 2015

OctoPro 8.0.5

18. december 2015

Kildevad har udviklet et nyt grafisk designmodul til innovative og agile projekter. Modulet gør det håndholdt enkelt at opbygge og præsentere et projekts målstyringsstruktur i form af en grafisk kurve, der tilmed nemt lader sig distribuere i organisationen - også uden at åbne OctoPro. Vi har kaldt modulet for OctoNova.

OctoNova illustrerer de loops og milepæle et givent projekt er på vej igennem (og dem der ligger forude, idet omfang de er lagt fast). Værktøjet er velegnet til innovative og agile projekter, hvor delmål og sprint fastlægges løbende. Værktøjet kan fungere alene eller sammen med både gantt- og målhierarki-modulerne samt øvrige værktøjer på OctoPro® til fx bemanding og tidsstyring m.v.

Herudover er der foretaget følgende forbedringer:

 • OctoCollect: Konference- og tilmeldingsmodulet benytter nu et responsivt design, der automatisk tilpasser sig fx mobiltelefoner og tablets.
 • OctoSite: Intranet-modulet anvender på linje med OctoCollect også et responsivt design.
 • OctoDo: I Team-modulet er initialer/brugernavn tilføjet i parentes efter de enkelte for- og efternavne. OBS! Vi opfordrer til at brugere ikke genoprettes på platformen (fx i forbindelse med ny status i AD´et), men det nye brugerid/brugernavn blot tildeles den eksisterende (kontakt Kildevad for uddybning).


OctoPro® 8.0

1. november 2015

Siden 1. august, hvor Kildevad distribuerede OctoPro 8.0 (tidligere OctoPortal), er der kommet en række supplerende funktioner. Disse er nedenfor markeret med gult for oktober og grønt for november.

 • Design: OctoPro bygger på et nyt og forenklet design, der er hurtigere og nemmere at opdatere på tværs af platformen.
 • SkabelonByggeren og målhierarkiet (WBS): Navigationen i målhierarkiet er optimeret med en ny dynamisk menu, der tydeligt indikerer handlemulighederne og samtidig forenkler betjeningen.
 • Bemanding: 1) Mulighed for at foretage eller justere timebudgettet direkte i modulet, 2) periodeangivelser ved mouseover på opgavetitlerne samt 3) logbog over de enkelte deltageres opgaveaktiviteter med status, tid og kommentarer.
 • Porteføljeudskrivning: Modulet til porteføljeudskrifter på administrator-niveau er opdateret og kræver ikke længere øvrige indstillinger. Modulet følger øvrige indstillinger sat under Pipeline-modulet.
 • OctoGether: Ny version af platformens dialogmodul med lynhurtig opdatering og historik.
 • Gantt: De to pdf-udskriftsformater er suppleret med et nyt modul, der leverer gantt-diagrammet i gif-format (fx til Word eller intranet).
 • OctoDo: Mulighed for at få vist en kolonne med den opsamlede flextid for de enkelte medarbejdere i et team.
 • Bruger log: I bruger-log-modulet er det nu muligt også at se aktiviteten på OctoSite-projekter (unikke brugere, unikke sider og sider i alt).
 • FAQ: Er blevet integreret i top-bjælken, så den altid er tilstede, uanset, hvor man befinder sig på platformen.
 • Teknisk: Grundlæggende er samtlige ca. 130 moduler opdateret med hensyn til ydelse og browsertilpasninger. Yderligere er adgangsstyringen og sikkerheden forbedret.
 • Login: Ny slumrefunktion, så brugerne ikke behøver at logge helt ud, når det ikke er nødvendigt. Samtidig er der etableret en mulighed for at få OctoPro koblet på en eksisterende SSO-løsning via fx OIOSAML 2.0.
 • Kopiering: Af hensyn til browserkompatibilitet er der indført en ny og tværgående kopierings- og eksportmetode, der virker på de mest benyttede browseres seneste versioner.


OctoPortal™ 7.4
10. juli 2015

 • FAQ: Der er udarbejdet en tværgående FAQ i tilknytning til funktionsbiblioteket, der automatisk opdateres ved hver ny version. FAQ´en er dynamisk og tilpasser sig automatisk indholdet i forhold til den anvendte navigationsskabelon: Fx OctoPro®, OctoCollect eller OctoDo m.v. FAQ´en er placeret under ?!-ikonet, men kan også af administrator placeres på forsiden (eller lignende informationsside), eller på intranettet.
 • Mine projekter: Modulet er udvidet, så det nu også kan anvendes som programprojekt-oversigt. Placeres modulet i programprojekt, vil det automatisk generere en dynamisk oversigt over underliggende delprojekter.
 • Gantt: Milepæle oprettes nu kun som én dag og markeres med en trekant. Det er stadig muligt at foretage en udstrækning over et længere tidsrum, hvor slutdatoen, da er milepælsdatoen.
 • OctoDo: Ophørte medarbejdere, der stadig er registreret i systemet, men som ikke kan slettes på grund af timeregistreringer eller ikke overførte opgaver, vises nu med rødt eller slet ikke, hvis ikke det er aktuelt.
 • AnnoMeter: Ny skabelon er udarbejdet samt justeringer foretaget i navigationsskabelonen m.v.


OctoPortal™ 7.3
15. maj 2015

 • Tabeller - regneark: Alle tabeller kan nu indeholde regnefunktioner (de fire regnearter) på linje med fx Excel.
 • Gantt: For lettere at kunne skelne mellem resultatmål/leverancer, milepæle og aktiviteter er de to sidste niveauer nu skraveret i gantt-diagrammet. Milepæle af én dags varighed markeres automatisk med en trekant.
 • Opmærkning: Administrator har mulighed for at opmærke projekter i porteføljen med henblik på efterbehandling under Administration; fx med henblik på efterfølgende flytning eller sletning.


OctoPortal™ 7.2.2
27. april 2015

 • Aktivitetsmenu: Ud for hvert udfyldnings- eller funktionselement i fasemodellen er der nu et aktivitetsikon (stjerne), der åbner en menu med de funktioner, som elementet giver mulighed for: 1) Gul huskeseddel og 2) Filupload, samt for tekstelementer 3) Send til kommentering og 4) Hent kommentarer (hvis disse er oprettet).
 • Sprogmodul: Med henblik på at forenkle den løbende vedligeholdelse og opdatering af systemets modultekster på dansk og engelsk, er sprogmodulet opdateret så nye sprogfiler nemt kan opdateres direkte fra OctoPortal. Som noget nyt, har brugerne nu mulighed for løbende at selv at justere teksterne efter eget ønske, uden at disse justeringer påvirkes af de jævnlige opdateringer.
 • Deltagerrollen: På linje med projektlederne er det nu muligt for projektdeltagere også at tilgå fasestyringen via fanebladet ”Rediger”, men uden redigeringsrettigheder. Målhierarki- og gantteditoren kan ikke tilgås med deltagerrollen, men målhierarki og ganttdiagrammer kan udskrives i pdf-format på almindelig vis.
 • Belastning: Det hidtidige medarbejderbelastningsmodul er udvidet, så den timemæssige belastningen nu kan opgøres på både område- og medarbejderniveau. Belastningen opgøres pr. uge og præsenteres som et søjlediagram, der samtidig rummer detaljerede oplysninger om, hvilke projekter der belaster den pågældende uge samt hvilke medarbejdere er belastet og med hvor mange timer.
 • Send SMS: Via Kontaktlisten og i Send-funktionen (OctoCollect™) er det nu muligt også at sende SMS´er til brugerne - under forudsætning af at deres telefonnumre er i stand til at modtage disse. SMS-funktionen vil være aktive/synlige, hvis OctoPortal™ er tilkoblet en mail-server (SMTP-server).
 • Mini-editoren: Den grundlæggende mekanik bag mini-editoren er opdateret. I første omgang betyder det, at det valg og tildeling af tekstfarve nu foregår med et klik.
 • Opgaveportefølje-tilknytning: Modulet er opdateret med en mere informativ popup-funktion: Via modulet er det muligt at benytte det aktuelle projekt som opgaveportefølje for en given afdeling for et givent år. Herved kan medarbejderne i den givne afdeling tildele hinanden opgaver direkte i tidsstyringsmodulet OctoDo i henhold til den overordnede opgaveportefølje (bygges via målhierarkiet). Kontakt Kildevad for nærmere information.
 • Strategi- og emnestrukturen: Det opdaterede modul understøtter tilknytningen af en metadatabase til det valgte strategiprojekt/emnestrukturprojekt. Herved kan brugerne benytte projektets målhierarki som emnestruktur og som porteføljestruktur. Kontakt Kildevad for nærmere information.
 • Gantt-pdf: Statusvurderingen angivet i procent vises nu i udskrifterne af gantt-diagrammet.


OctoPortal™ 7.1
31. januar 2015

 • Send e-mails: Der er etableret en direkte mail-funktion i både Kontaktlisten og i Send-funktionen (OctoCollect™). Mail-funktionerne vil være aktive/synlige, hvis OctoPortal er tilkoblet en mail-server (SMTP-server).
 • Opret metadatabase (kun administrator): Funktionen - der kun bør være tilstede i strategiplansprojekter (og andre referencelisteprojekter) - er udvidet, så der nu er tre valgmuligheder: 1) Opret og overfør tilknyttede projekter, 2) Oprette (tom database) og 3 Slet (allerede tilknyttet database).
 • Strategivælger: Der er tilføjet en strategivælgerfunktion til funktionsbiblioteket, der frit kan placeres i både navigationsskabeloner og projektskabeloner. Funktionen kan benyttes, hvis man ønsker at give brugerne flere muligheder for at skifte til en anden strategiplan i den givne session. Dette kan være aktuelt, hvis organisationen har flere strategiplaner i spil, hvortil projektlederne kan tilknytte deres projekter.
 • Spejling: Mulighed for at spejle det samme felt på tværs af faserne. Alle felter kan spejles. Det samme evaluerings- eller statusfelt kan fx redigeres i flere faser. Kontakt Kildevad for nærmere information.
 • Udskriftsfunktion: Den dynamiske udskriftsdesigner er opdateret med tre nye funktioner: 1) Yderst til venstre er udskriftselementerne nu markeret med den pågældende fases farve, 2) knappen ”Sortér” i menubjælken gør det muligt med ét tryk at sortere udskriftselementerne i faserækkefølge (det vil sige i den kronologi de indgår i skabelonen) og 3) knappen ”Default” (findes kun hos brugerne) gør det muligt at vende tilbage til skabelonens default-rækkefølge m.v. (default sættes i administrator-tilstand). Gem-knappen er overflødiggjort og derfor fjernet.
 • Pdf-udskriften: Tomme underkategorier medtages ikke længere i udskriftet. Farverne i målhierarkiet og gantt-diagrammet er nu helt i overensstemmelse.
 • Pipelinen: Opdateret menufunktioner der muliggør mere specifik søgning.
 • Kompatibilitet: Af hensyn til brugere der stadig anvender Internet Explorer 8, er diverse funktioner justeret i forhold hertil. Det gælder blandt andet mødeplansfunktionen og kopieringsfunktionen i målhierarkiet.
 • Bemanding og opgavefordeling: Er der opstået fejl som følge af sletninger i målhierarkiet, angives antallet af fejl med rødt øverst i menubjælken sammen med en tjekboks. Ving boksen af og tryk på Gem, og fejlposterne fjernes fra de respektive tabeller i databasen.
 • Målhierarkiet: Det er nu ikke længere muligt at slette elementer (herunder kæder af elementer), hvori der indgår bemanding (før bemandingen er fjernet). Er der foretaget bemanding, får de pågældende elementer en orange dot yderst til højre.

Kildevad ApS • Mariane Thomsens Gade • DK-8000 Aarhus • Telefon: +45 46 32 54 22 • Mail: info@kildevad.com • CVR: 33758332